Μελέτες

Η ομαλή και ποιοτική εξέλιξη κάθε έργου, επιβάλει την εκπόνηση ορθολογικών και εμπεριστατωμένων μελετών, ικανών να εγγυηθούν την επιτυχία του, καθώς και να αντιμετωπίσουν τυχών προβλήματα που θα παρουσιαστούν.

Οι μελέτες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενό τους σε διάφορες κατηγορίες π.χ. χωροταξικές και ρυθμιστικές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές, μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας κλπ. Η κατάταξη των μελετών σε κατηγορίες αποσκοπεί στην εξειδίκευση των μελετητών, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν στοχευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι μελέτες μας χαρακτηρίζονται  από αντικειμενικότητα και αμεροληψία και αποβλέπουν στην παραγωγή, στην επέμβαση, στο σχεδιασμό και στην απεικόνιση ενός τεχνικού έργου, καθώς και σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου, έτσι ώστε να διασφαλιζεται η επιλογή της καλύτερης τεχνικής και επιστημονικής πρότασης.

Στη Geosciences O.E. είμαστε σε θέση να παρέχουμε:

Γεωλογικές Μελέτες
Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
Μελέτες Γεωθερμίας
Ιχθυολογικές Μελέτες
Μελέτες καταλληλότητας και χρήσης γεωργικών εδαφών
Υδρογεωλογικές Μελέτες και Έρευνες
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Έρευνες
Ωκεανογραφικές Μελέτες
Αδειοδοτήσεις Υφιστάμενων Αρδευτικών Γεωτρήσεων