Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης πληροφόρησης όσον αφορά τις μορφές κάλυψης και χρήσεων γης και τις μεταβολές αυτών, με σκοπό την κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος και της φυσικού πλούτου της χώρας, ανέλαβε την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του, συγχρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.), προγράμματος με τίτλο «GMES/Copernicus Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013» ή GIO LAND [Κανονισμός (EU) No. 911/2010 – Pan- EU component].  Για την εκτέλεση του προγράμματος έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της  Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και του Ε.Ο.Π. και έχει συνταχθεί από την Δ/νση Δασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος το αναδιαμορφωμένο Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 218.000,00€, χρηματοδοτείται κατά 87% από τον Ε.Ο.Π. και θα ολοκληρωθεί μέχρι το Ιούλιο του 2015.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην δημιουργία και παροχή πληροφορίας πολλαπλών σκοπών σε μια μεγάλη κοινωνία χρηστών (π.χ. μεταβολές μορφές κάλυψης/χρήσεων γης σε διαφορετικές κλίμακες και περιόδους, βιοφυσικές μεταβλητές για δυναμική παρακολούθηση της γης και βελτιωμένη πρόσβαση σε δεδομένα αναφοράς).

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, το πρόγραμμα αφορά την, σε εθνική κλίμακα, διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000, την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης κατά τα έτη 2006 και 2012 και των μεταβολών αυτών καθώς και τον έλεγχο και την επιβεβαίωση, ως προς την ορθότητά τους, των εξής πέντε επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόμηση και ύδατα.

Για την υλοποίηση του GIO LAND χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες LANDSAT 7, SPOT και IRS της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και γεωχωρικά δεδομένα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και συγκεκριμένα τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα μεγάλης κλίμακας 1:5.000, δεδομένα Δασικών Χαρτών, δεδομένα του έργου «Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων» και ακτογραμμής, καθώς και δεδομένα από άλλες πηγές, όπως οικισμοί, υγρότοποι, οδικό δίκτυο, κ.λπ.

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. με γνώμονα την αξιοποίηση των παραχθέντων γεωχωρικών δεδομένων του προγράμματος από διάφορους χρήστες όπως ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διαθέτει δωρεάν και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο, τα δεδομένα.

Για να κατεβάσετε τα δεδομένα του προγράμματος Corine Land Cover για τα έτη 2006 & 2012, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την επεξήγηση των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης (classes) πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος ποιότητας των ανωτέρω δεδομένων δεν έχει ολοκληρωθεί.