Η εταιρείας μας ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. στην προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών προσφέρει σε όλους (ανέργους, μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους) τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χρηματοδότησης που ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προνομιακούς όρους στο χρονικό διάστημα 08/11/2017 – 13/12/2017.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (εύρος βαθμολογίας)
  • Άνοιγμα ηλεκτρονικού κωδικού στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
  • Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων
  • Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου
  • Αποστολή στον δικαιούχο αντίγραφο της ηλεκτρονικής έκπτωσης
  • Σε περίπτωση κατά την οποία το επιχειρηματικό συμπεριληφθεί στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων, η εταιρεία θα συνδράμει και θα αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, χωρίς κόστος.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και με την προϋπόθεση ότι η τελική βαθμολογία παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από την αρχικώς εκτιμηθείσα θα συνδράμει και θα υποβάλλει ένσταση στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης χωρίς κόστος.

Το κόστος για τις ως άνω περιγραφόμενες υπηρεσίες ισούται με 200€*, με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. , πριν την υποβολή της αίτησης, ότι στην περίπτωση κατά την οποία το επιχειρηματικό σχέδιο συμπεριληφθεί στον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων, αυτός θα αναθέσει την παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου στην εταιρεία ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. με κόστος 1.200€*(κόστος το οποίο δύναται να καλυφθεί από το ίδιο το πρόγραμμα).

Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος για τις ως άνω περιγραφόμενες υπηρεσίες ισούται με 600,00€*.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2118004424 και στο info@geosciences.gr

* Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.