Οι υποβολές για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ κύκλος» έχουν ξεκινήσει και θα κατανεμηθούν σε τρεις περιόδους.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη και υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης:  Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων: Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Δικαιούχοι της δράσης είναι: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Μπορεί να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 25.000,00€ (ένας δικαιούχος) με ανώτατο όριο τις 50.000,00€ (περίπτωση τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων).

Χρηματοδότηση: 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Για ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να μας αποστείλετε στο email info@geosciences.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.