Σκοπός

 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Η επιδότηση ξεκινάει από:
– 25.000€,
– το ποσοστό της αφορά έως 60% της χρηματοδότησης
– και το πλάνο υλοποίησης είναι έωςέως 2,5έτη 

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 300.000 €. Για τις υπό σύσταση και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών ο ελάχιστος προυπολογισμός είναι 25.000 € ενώ για τις λοιπες υφιστάμενες είναι 50.000 €.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (σύσταση μετά την 1/1/2015)
 • Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις  (σύσταση μετά την 1/1/2015)
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις

 

Περίοδος υποβολής

από 21/5/2019 έως 30/9/2019

 

Τι επενδυτικές ενισχύσεις αφορά

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης προτύπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

 

Όροι και προϋποθέσεις

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΦΑΣ
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

info@geosciences.gr

φόρμα επικοινωνίας

211 800 44 24

ή επισκεφθείτε το νέο γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Φράγκων 19 στον 5ο όροφο.