Την προδημοσίευση του Β ́Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την ύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση / επικύρωση / προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 •  υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικέςυπηρεσίες).

Ο Β ́ κύκλος της Δράσης, αναμένεται να προκηρυχθεί το Δ ́ τρίμηνο 2018 και περιλαμβάνειτέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III.Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ́ Κ ΥΚΛΟΥ (Δημόσια Δαπάνη)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης α νέρχεται στο ποσό των 460.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι α)Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις από άλλα Κράτη–Μέλη, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την  ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η  ενίσχυση.

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις με εκκρεμούσα απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση I απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης . Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση ( ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων ( ανεξαρτήτως μεγέθους), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρέμβαση ΙΙ αφορά πράξεις υφισταμένων πιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς   οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας  ίδρυσης.

IV. Σφραγίδα Αριστείας ( Seal of Excellence ) για επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση IV είναι ελληνικές ΜμΕ που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας ( seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»( H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β)  και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες
 • Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης του έργου (Implementation)

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

Ειδικά για την Παρέμβαση « IV . Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις»  η αξιολόγηση δεν θα αφορά το επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί στον έλεγχο των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε αναλυτικά εδώ.