Νεό πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: 25.000 € έως 400.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 45% ή 50%

Είδος επιχείρησης: Ίδρυση ξενοδοχείων, τουριστικών κταλυμάτων, τουριστικών γραφείων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και υποστηρικτών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.

Περίοδος υποβολής

από 18/12/2017 έως 28/3/2018

Στη Geosciences διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση για την σύνταξη και υποβολή της χρηματοδοτικής σας πρότασης. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να λύσουμε τις όποιες απορίες σας.