Η Geosciences O.E., ολοκλήρωσε με επιτυχία την συμμετοχή της στην 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGis, που πραγματοποιήθηκε από την Marathon Data System στην Αθήνα 7 & 8 Μαΐου, στο Crowne Plaza Hotel.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, η νέα έκδοση του ArcGis 10.3, cloud και mobile εφαρμογές καθώς και εφαρμογές χρηστών που χρησιμοποίησαν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGis σε τομείς όπως Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιβάλλον, Τηλεπικοινωνίες, Υγεία, Ύδρευση, Τοπική και Δημόσια Διοίκηση κ.α.

Από πλευράς Geosciences O.E., έδωσαν το παρόν ο Σακκάς Γιώργος (νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Geosciences)  και ο Μισαηλίδης Ιωάννης (μέλος της ομάδας έργου GIS), οι οποίοι και παρουσίασαν αντίστοιχα τα εξής έργα που ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία:

1) Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αφορούσαν:

 • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης – Αποτύπωση των κύριων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (γεωμορφολογικά στοιχεία εδάφους, περιβαλλοντικά στοιχεία, όρια προστατευόμενων περιοχών, κλπ).
 • Δημιουργία Θεματικών Επιπέδων Πληροφορίας (layers) για το σύνολο της συλλεχθείσας πληροφορίας.
 • Επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών (γεωαναφορά) και ψηφιοποίηση της θεματικής πληροφορίας. Ειδικότερα για τις αεροφωτογραφίες θα πρέπει κατ ελάχιστον να αποτυπωθεί η εξέλιξη του Δέλτα Έβρου από το 1945-μεχρι σήμερα, ενώ από τις δορυφορικές εικόνες θα πρέπει να εξαχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό η κατάσταση που είναι υγρότοπος την ημέρα λήψης τους.
 • Ψηφιοποίηση θεσμοθετημένων Ζωνών και χρήσεων του Δέλτα Ποταμού Έβρου,
 • Αποτύπωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
 • Ψηφιοποίηση χρήσεων – ανθρώπινων δραστηριοτήτων (σταυλικές εγκαταστάσεις, αγροτικές κατασκευές, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, εσωτερικό οδικό δίκτυο κτλ) από τους ορθοφωτοχάρτες.
 • Επεξεργασία ειδικών θεματικών χαρτών/φωτογραφιών που διαθέτει ο Φορέας (γεωαναφορά) και ψηφιοποίηση πληροφορίας.
 • Χωροθέτηση πληθυσμιακής κατανομής της πανίδας και σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων που διατηρεί ο Φορέας Διαχείρισης.
 • Προβολικό Σύστημα: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987
 • Εκπαίδευση προσωπικού

2)Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου «ΑΚΤΗ».

(Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία του έργου Geokat Ε.Ε., με την Geosciences O.E. να αναλαμβάνει το ρόλο του υπεργολάβου.)

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αφορούσαν:

 • Συλλογή, προμήθεια και ετοιμασία δεδομένων που αφορούν την Παράκτια Ζώνη της Ρόδου.
 • Χαρτογράφηση πεδίου.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων που συλλέχτηκαν.
 • Σύνθεση λεπτομερών Χαρτών της Παράκτιας Ζώνης της Ρόδου.
 • Σύνταξη λεπτομερούς Τεχνικής Έκθεσης.
 • Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων με το σύνολο των στοιχείων έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ρόδου να απεικονίσει τα αποτελέσματα σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/ GIS).
 • Εφοδιασμός του Δήμου με αναλυτικούς θεματικούς χάρτες της παράκτιας ζώνης του νησιού σε βάθος 170 μέτρα, καθώς και προμήθεια συστήματος GIS που θα απεικονίζει το σύνολο των επεξεργασμένων δεδομένα.

Την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με τις μεθόδους υλοποίησης των δύο έργων, καθώς και εγκωμιαστικά σχόλια των παρευρισκομένων για το τελικό παραδοτέο.

(Δείτε φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις εδώ.)