Το αντικείμενο του εν λόγω έργου αφορά τη συλλογή, προμήθεια και προετοιμασία γεωχωρικών και στατιστικών δεδομένων της παράκτιας ζώνης Ρόδου, την αξιολόγησή, ψηφιοποίηση και γεωαναφορά τους στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και την επί τόπου καταγραφή τους, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αποτυπωθούν σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας και να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων (γεωβάση), ώστε το σύνολο της πληροφορίας να είναι διαθέσιμο από το Δήμο Ρόδου για περαιτέρω επεξεργασία και μελέτη.

Η GEOKAT Ε.Ε. και η Geosciences O.E. συμβάλουν αποφασιστικά παρέχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη, έτσι ώστε ο δήμος Ρόδου, να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε πρόκληση, με την πλέον άμεση και σύγχρονη μέθοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρουσίαση του έργου στο σύνδεσμο που ακολουθεί (pdf).

Παρουσίαση Έργου Ρόδος