Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό βήμα

Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά σχέδια
Από 5.000€ έως 50.000€

Επιδότηση
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Χρόνος υλοποίησης
Δώδεκα (12) μήνες

Περίοδος υποβολής
από 11/6/2018 έως 31/10/2018

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια ηλ. υπολογιστών (desktop/laptop), εξυπηρετητών (servers), εξοπλισμού δικτύου (routers, switches, firewalls, access points), εξοπλισμός γραφείο (εκτυπωτές, scanners, projectors) και άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (bar code readers, 3D printers κτλ)
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (office, antivirus κτλ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά (ERP, CRM, SCMS, WMS, HRMS, PMS)
 • Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) απαραίτητα με:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Όροι και προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
211 800 44 24 και 231 231 44 24
ή μέσω email:

info@geosciences.gr

Ψηφιακό Άλμα

Ψηφιακό άλμα

Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια
Από 55.000€ έως 400.000€

Επιδότηση
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Χρόνος υλοποίησης
Δεκαοχτώ (18) μήνες

Περίοδος υποβολής
από 11/6/2018 έως 31/10/2018

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια ηλ. υπολογιστών (desktop/laptop), εξυπηρετητών (servers), εξοπλισμού δικτύου (routers, switches, firewalls, access points), εξοπλισμός γραφείο (εκτυπωτές, scanners, projectors) και άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (bar code readers, 3D printers κτλ)
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (office, antivirus κτλ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά (ERP, CRM, SCMS, WMS, HRMS, PMS)
 • Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) απαραίτητα με:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Όροι και προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
211 800 44 24 και 231 231 44 24
ή μέσω email:
info@geosciences.gr