Η Geosciences, αναλαμβάνει τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου, για την ένταξή του στα παρακάτω προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του site μας, στο email (info@geosciences.gr), στο τηλέφωνο 2118004424, ή στην σελίδα μας στο Facebook.

Τα προγράμματα αφορούν σε επιδοτήσεις για ανέργους, αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Αναλυτικότερα οι 4 νέες δράσεις είναι οι εξής:

  • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής)
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής)
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 8η Ιουλίου 2016)
  • Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 4η Ιουλίου 2016)

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των έργων μπορεί να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 25.000,00€ ενώ το ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί σε περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιδοτούνται ενοικία, δαπάνες λειτουργίας (ηλεκτρισμό, τηλεφωνία κλπ), ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες για συμβουλευτική υποστήριξη, λογιστή, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες προβολής, αγορά εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας, κλπ.

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων για ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους κλάδους Αγροδιατροφής, Ενέργειας, Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγείας – Φάρμακων,   Υλικών – Κατασκευές.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των έργων μπορεί να κυμαίνεται από 15.000,00€ έως 60.000,00€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επιδοτούνται ενοικία, δαπάνες λειτουργίας (ηλεκτρισμό, τηλεφωνία κλπ), ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες για συμβουλευτική υποστήριξη, λογιστή, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες προβολής, αγορά εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας, κλπ.

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους 8 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία-φάρμακα, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες) με δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2015 ή νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις ως άνω υφιστάμενες επιχειρήσεις και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

10% του ΠΥ της δράσης θα δωθεί για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 90% για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 15.000,00€ έως 150.000,00€ και δεν δύναται να είναι υψηλότερος από τον κύκλο εργασιών του έτους 2015.

Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 40% και δύναται να αυξηθεί κατά 10% επιπλέον στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή, λογισμικά, μισθολογικό κόστος εργαζομένων, συστήματα πιστοποίησης κλπ.

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015, δραστηριοποιούνται στον τομέα Τουρισμό, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Ο προϋπολογισμός των έργων μπορεί να κυμαίνεται από 15.000,00€ έως 150.000,00€ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο εργασιών (τζίρο) του έτους 2015.

Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 40% και δύναται να αυξηθεί κατά 10% επιπλέον στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή, λογισμικά, μισθολογικό κόστος εργαζομένων, συστήματα πιστοποίησης κλπ.

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Η Geosciences, αναλαμβάνει τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου, για την ένταξή του στα παραπάνω προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του site μας, στο email (info@geosciences.gr), στο τηλέφωνο 2118004424, ή στην σελίδα μας στο Facebook.