Μηδενικό πρόστιμο για τους επόμενους τρείς μήνες, και 50 ευρώ ανά μήνα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 προβλέπει η νέα τροποποιητική ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης νερού που υπεγράφει την Πέμπτη 7 Μαΐου, από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Τσιρώνη.

Σύμφωνα με τη σύμβουλο του κ. Τσιρώνη, Βαρβάρα Λαλιώτου, μετά το πέρας του 2015 τα πρόστιμα θα πάρουν την μορφή που ορίζει το προηγούμενο ΦΕΚ 2878/Β’/2014 (πατήστε για να δείτε το ΦΕΚ) Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

Δικαιολογητικά

-Απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα) που θα περιλαμβάνει τα εξής:

– Αίτηση – Δήλωση

– Χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής, ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: i. το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84, ii.τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το Ο.Σ.Δ.Ε..

– Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου/συλλογικού οργάνου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου, με τις τυχόν τροποποιήσεις της.

– Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε., αντίγραφα δηλώσεων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ο.Σ.Δ.Ε. ή δεν είναι καταγεγραμμένα σε αυτό όλα τα τεμάχια που αρδεύονται από την συγκεκριμένη υδροληψία, Υπεύθυνη Δήλωση με σχετικό κείμενο και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής. (Για τα τεμάχια που δεν είναι καταγεγραμμένα θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός κτηματολογίου, ή εφ’ όσον δεν υπάρχει, να γίνεται περιγραφή τους.)

– Εφόσον η υδροληψία βρίσκεται σε αγρόκτημα Κοινότητας όπου λειτουργεί Τ.Ο.Ε.Β., βεβαίωση περί εξυπηρέτησης ή μη από τον Τ.Ο.Ε.Β.

– Στην περίπτωση που η υδροληψία χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός χρήστες, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομάδας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ο αιτών σύμφωνα με το παράρτημα V της ΚΥΑ 146896 θα πρέπει να προσκομίζει τα ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως νόμιμος τίτλος, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, Ε9 κ.ά.), ειδάλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις του νόμου.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ

Άδειες χρήσης νερού και εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδάτων

-Μια διαδικασία καταγραφής και αδειοδότησης κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης του νερού καλούνται να ακολουθήσουν πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μιας ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων, που αποτελεί κοινό φυσικό πόρο.

-Η καταγραφή κάθε τέτοιου έργου στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και η αδειοδότηση της χρήσης τους θα επιτρέψει την εκτίμηση του αριθμού και της έκτασης των απολήψεων ύδατος, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση του νερού, καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα το εισόδημα των αγροτών.

-Η πλειοψηφία των πολιτών και αγροτών που χρησιμοποιούν γεωτρήσεις ή άλλα σημεία υδροληψίας σε όλη τη χώρα έχουν ήδη καταγραφεί στο ΕΜΣΥ, όμως παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην υποβολή αιτήσεων για την αδειοδότηση της χρήσης του νερού, παρά τη σημαντική απλούστευση της διαδικασίας που θεσπίστηκε με την ΚΥΑ του Οκτωβρίου (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014).

-Εκτιμώντας από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, που δεν περιλαμβάνουν όμως το σύνολο των εγγραφών – αιτήσεων, ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των χρηστών είναι κατά πολύ μικρότερο από το 50% των προβλεπόμενων, αποκαλύπτεται ένα θέμα που απαιτεί την προσοχή μας.

-Η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω των υπηρεσιών του, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και με διάθεση επίλυσης τυχόν ελλιπούς ενημέρωσης των χρηστών, δρομολογεί άμεσα σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ, στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των χρηστών για την προσαρμογή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο καθώς και μεταβατική μείωση των κυρώσεων από την ελλιπή συμμόρφωση.

-Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση και στήριξη των πολιτών, αγροτών, αλλά και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν υφιστάμενα προβλήματα εφαρμογής.

-Επισημαίνουμε τη σημασία που δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και καλούμε τους πολίτες να υποβάλουν έγκαιρα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης της ΚΥΑ, τις αιτήσεις τους κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων που θα τους παρασχεθούν.

-Το νερό είναι πολύτιμος φυσικός πόρος, αποτελεί τη βάση της ζωής αλλά και κάθε οικονομικής δραστηριότητας, με προεξάρχουσα την αγροτική παραγωγή και η καταγραφή των χρήσεών του αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την ορθολογική διαχείρισή του και τη μείωση της σπατάλης του νερού άρδευσης.

Κυρώσεις µετά το 2016
-Στους παραβάτες των διατάξεων της ΚΥΑ (2878/Β’/2014), επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο από το 2016 και µετά ως εξής:
α) Με πρόστιµο από 3.000 µέχρι 10.000 ευρώ τιµωρείται όποιος εκτελεί έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων χωρίς την προβλεπόµενη στην παρούσα απόφαση άδεια εκτέλεσης έργου.
β) Με πρόστιµο από 3.000 µέχρι 5.000 ευρώ τιµωρείται όποιος κάνει χρήση ύδατος χωρίς άδεια
γ) Με πρόστιµο από 1.000 µέχρι και 3.000 ευρώ τιµωρείται όποιος παραβαίνει τους όρους της άδειας.
δ) Με πρόστιµο από 1.000 µέχρι 2.000 Ευρώ για παράβαση υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1.

Για να δείτε αναλυτικά τις κυρώσεις που προβλέπονται απο το αρθρο 13 του ΦΕΚ 2878/Β’/2014,  πατήστε εδώ.

Η Geosciences O.E. με το εξειδικευμένο προσωπικό της, είναι σε θέση να παρέχει την καλύτερη και αξιόπιστη τεχνική κάλυψη για τις αρδευτικές αδειοδοτήσεις σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω fax, τηλεφώνου, mail, και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.